Abu Bakar As-Siddiq

(573–22 Jumadil­akhir­ 13/23 Agustus 634)

Khalifah pertama dari al-Khulafa’ ar-Rasyidun, sahabat terdekat Nabi SAW, dan salah seorang yang pertama masuk Islam (as-sabiqun al-awwalun), adalah Abu Bakar as-Siddiq. Ia rela mendermakan hartanya demi dakwah Islam dan menarik orang Quraisy masuk Islam. Ia berhasil memperkuat negara Madinah sebagai basis ekspansi Islam ke seluruh Semenanjung Arabia.

Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka‘bah. Nama ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu mengandungnya. Kemudian nama itu diubah Nabi SAW menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar diberikan Rasulullah SAW karena ia seorang yang paling cepat masuk Islam, sedangkan gelar as-Siddiq yang berarti “amat membenarkan” adalah gelar yang diberikan kepadanya karena ia amat segera membenarkan Rasulullah SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mikraj. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamimi.

Ayahnya bernama Usman (juga disebut Abi Kuhafah) bin Amir bin Amr bin Sa’d bin Taim bin Murra bin Ka‘ab bin Lu’ayy bin Thalib bin Fihr bin Nadr bin Malik. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sakhr, berasal dari keturunan Quraisy. Garis keturunan ayah dan ibunya bertemu pada neneknya yang bernama Ka‘b bin Sa‘d bin Taim bin Murra. Kedua orangtuanya berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan banyak tokoh terhormat.

Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang baik dan sabar, jujur, dan lemah lembut. Sifat yang mulia itu membuat ia disenangi dalam masyarakat. Ia menjadi sahabat Nabi SAW sejak keduanya masih remaja. Setelah dewasa ia mencari nafkah dengan jalan berdagang. Sebagai pedagang ia dikenal amat jujur, berhati suci, dan sangat dermawan.

Di samping itu, Abu Bakar dikenal mahir dalam ilmu nasab (pengetahuan mengenai silsilah ketu­runan). Ia menguasai dengan baik berbagai nasab kabilah dan suku-suku Arab, bahkan juga dapat mengetahui ketinggian dan kerendahan derajat masing-masing dalam bangsa Arab, terlebih lagi suku-suku Arab Quraisy.

Abu Bakar masuk Islam pada hari-hari pertama Islam didakwahkan. Tidak sulit baginya me­yakini ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW karena sejak muda Abu Bakar sudah kenal betul akan keagungan Nabi SAW. Setelah masuk Islam, ia menumpahkan seluruh perhatiannya untuk pengembangan Islam.

Ia merupakan sahabat yang paling banyak mendermakan harta bendanya bagi kepentingan dakwah Islam. Sebagai seorang yang disegani di kalangan bangsawan Arab, keislaman Abu Bakar membuat banyak orang Arab Quraisy tertarik masuk Islam, seperti Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awwam.

Di antara Abu Bakar dan Nabi SAW terjalin hubungan persahabatan yang sangat erat karena selain diikat tali persaudaraan seiman, juga karena salah seorang putri Abu Bakar, Aisyah RA, menjadi istri Nabi SAW. Dengan kata lain Nabi SAW adalah menantu Abu Bakar.

Banyak peristiwa yang menggambarkan betapa tingginya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW. Setiap kali Abu Bakar melihat Nabi SAW diganggu dan disakiti orang kafir Quraisy, ia selalu tampil membelanya.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW sedang khusyuk melakukan salat di Masjidil haram, tiba-tiba datanglah Uqbah bin al-Muit dan langsung mencekik Nabi SAW yang sedang sujud. Hampir saja Nabi SAW berada dalam bahaya kalau tidak ada Abu Bakar yang datang menolongnya. Peristiwa lain adalah kesetiaannya mendampingi Nabi SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah.

Perjuangan Abu Bakar dan darmabaktinya bagi perkembangan Islam banyak yang dapat disebutkan. Di antaranya, ia sangat menaruh perhatian kepada penderitaan kaum lemah, khususnya para budak yang menerima dakwah Nabi SAW. Sejumlah budak yang disiksa tuannya karena mereka memeluk Islam ditebus Abu Bakar dengan hartanya untuk kemudian dimerdekakan. Salah satu dari budak itu adalah Bilal bin Rabah.

Dalam setiap pertempuran pada masa Nabi SAW, Abu Bakar tidak pernah absen, melainkan selalu berada dekat Nabi SAW. Dalam peperangan Tabuk bukan hanya jiwa yang dipertaruhkannya, tetapi juga harta bendanya dikorbankan untuk memenangkan perjuangan Islam.

Ketika kota Mekah berhasil ditundukkan, umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji tahun berikutnya. Karena kesibukan di Madinah, Nabi SAW tidak dapat memimpin jemaah haji. Sebagai wakilnya beliau menunjuk Abu Bakar. Dalam banyak kesempatan Abu Bakar sering dipercayakan Nabi SAW untuk mewakili dirinya.

Rasulullah SAW telah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Abu Bakar, bahkan lebih ting­gi daripada sekian banyak sahabat yang lain. Ini terbukti pada saat Rasulullah SAW uzur (berhalangan), tidak dapat mengimami salat di Masjid Madinah, Nabi SAW menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat.

Abu Bakar juga berhasil membina putra-putrinya menjadi penganut Islam yang rela berkorban untuk kepentingan Islam. Di antaranya yang terkenal dalam sejarah adalah kedua putrinya, Aisyah RA dan Asma, sedang putranya adalah Abdurrahman dan Abdullah.

Setelah Rasulullah SAW wafat tahun 632, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh Semenanjung Arabia yang terdiri atas berbagai suku Arab.

Ada dua faktor utama yang mendasari terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu: 1) menurut pendapat umum yang ada pada zaman itu, seorang khalifah (pemimpin) haruslah berasal dari suku Quraisy; pendapat ini didasarkan pada hadis yang berbunyi al-a’immah min Quraisy (kepemimpinan itu di tangan orang Quraisy); 2) sahabat sependapat tentang ketokohan pribadi Abu Bakar sebagai khalifah karena beberapa keutamaan yang dimilikinya, antara lain ia adalah laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam, ia satu-satunya sahabat yang menemani Nabi SAW pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah dan ketika bersembunyi di Gua Sur, ia yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk mengimami salat pada saat beliau sedang uzur, dan ia keturunan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia.

Sebagai­ khalifah, Abu Bakar mengalami dua kali dibaiat. Pertama di Saqifah Bani Sa‘idah yang dikenal dengan bai’ah khassah dan kedua di Masjid Nabi (Masjid Nabawi) di Madinah yang dikenal dengan bai‘ah ‘ammah.

Seusai acara pembaiatan di Masjid Nabi di Madinah, Abu Bakar sebagai khalifah yang baru terpilih berdiri dan mengucapkan pidato. Ia memulai pidatonya dengan menyatakan sumpah kepada Allah SWT dan menyatakan ketidakberambisiannya untuk menduduki jabatan khalifah tersebut. Abu Bakar selanjutnya mengucapkan,

“Saya telah terpilih menjadi pemimpin kamu sekalian meskipun saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Karena itu, bantulah saya seandainya saya berada di jalan yang benar dan bimbinglah saya seandainya saya berbuat salah. Kebenaran adalah kepercayaan dan kebohongan adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian akan menjadi kuat dalam pandangan saya hingga saya menjamin hak-haknya seandainya Allah menghendaki dan orang yang kuat di antara kalian adalah lemah dalam pandangan saya sehingga saya dapat merebut hak daripadanya. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila saya mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, janganlah ikuti saya.”

Masa awal pemerintahan Abu Bakar diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang murtad, aktifnya orang yang mengaku diri nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang murtad disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam belum be­gitu mantap, dan wafatnya Rasulullah SAW menggoyahkan keimanan mereka.

Tentang orang yang mengaku diri nabi sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah SAW, tetapi kewibawaan Rasulullah SAW menggetarkan hati mereka untuk melancarkan aktivitasnya. Mereka mengira bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang lemah sehingga mereka berani membuat kekacauan. Pemberontakan kabilah disebabkan anggapan mereka bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Nabi SAW bersifat pribadi dan berakhir dengan wafatnya Nabi SAW sehingga mereka tidak perlu lagi taat dan tunduk kepada penguasa Islam yang baru. Orang yang ingkar membayar zakat hanyalah karena kelemahan iman mereka.

Terhadap semua golongan yang membangkang dan memberontak itu Abu Bakar mengambil tindakan tegas. Ketegasan ini didukung mayoritas umat. Untuk menumpas seluruh pemberontakan, ia membentuk sebelas pasukan, masing-masing dipimpin panglima perang yang tangguh, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasanah. Dalam waktu singkat seluruh kekacauan dan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri dapat ditumpas dengan sukses.

Meskipun fase permulaan dari kekhalifahan Abu Bakar penuh dengan kekacauan, ia tetap berkeras melanjutkan rencana Nabi SAW untuk mengirim pasukan ke daerah Suriah di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Pada mulanya, keinginan Abu Bakar ditentang sahabat dengan alasan suasana dalam negeri sangat memprihatinkan akibat berbagai kerusuhan yang timbul. Akan tetapi, setelah ia meyakinkan mereka bahwa itu adalah rencana Nabi SAW, akhirnya pengiriman pasukan itu pun disetujui.

Langkah politik yang ditempuh Abu Bakar itu ternyata sangat strategis dan membawa dampak yang sangat positif. Pengiriman pasukan pada saat negara dalam keadaan kacau menimbulkan interpretasi di pihak lawan bahwa kekuatan Islam cukup tangguh sehingga para pemberontak menjadi gentar. Di samping itu, langkah ini juga merupakan taktik untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari perselisihan yang bersifat intern. Pasukan Usamah berhasil menunaikan tugasnya dengan gemilang dan kembali dengan membawa harta rampasan perang yang berlimpah.

Sebagai usaha berikutnya, ia melakukan perluasan wilayah Islam ke luar Semenanjung Arabia. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar berpendapat bahwa daerah itu harus ditaklukkan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua negara adikuasa, Persia dan Bizantium. Ekspansi ke Irak dipimpin panglima Khalid bin Walid, sedangkan ke Suriah dipimpin tiga panglima, yaitu Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah.

Pasukan Khalid dapat menguasai al-Hirah pada 634. Akan tetapi, tentara Islam yang menuju Suriah, kecuali pasukan Amr bin As, mengalami kesulitan karena pihak lawan, yaitu tentara Bizantium, mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dan perlengkapan perangnya jauh lebih sempurna. Untuk membantu pasukan Islam di Suriah, Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid segera meninggalkan Irak menuju Suriah dan kepadanya diserahi tugas memimpin seluruh pasukan. Khalid mematuhi perintah Abu Bakar dan berhasil memenangkan pertempuran.

Kemenangan itu tidak dapat disaksikan khalifah karena ketika peperangan sedang berkecamuk, Abu Bakar jatuh sakit dan tidak berapa lama kemudian meninggal.

Selain usaha memperluas wilayah ke luar Semenanjung Arabia, Khalifah Abu Bakar juga melakukan pengumpulan ayat Al-Qur’an yang selama ini berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilakukan atas saran Umar bin Khattab. Pada mulanya ia agak berat melaksanakan tugas ini karena belum pernah dilakukan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, Umar mengemukakan alasan banyaknya sahabat penghafal Al-Qur’an yang gugur di medan pertempuran dan dikhawatirkan akan habis seluruhnya. Abu Bakar pun dapat menyetujuinya. Selanjutnya ia menugaskan Zaid bin Sabit, penulis wahyu pada masa Rasulullah SAW, untuk mengerjakan tugas pengumpulan itu.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW. Prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, seperti yang dijalankan Nabi SAW, selalu dipraktekkannya. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya dan tidak segan-segan membantu mereka yang kesulitan.

Terhadap sesama sahabat, perhatiannya juga sangat besar. Sahabat yang telah menduduki suatu jabatan pada masa Nabi SAW tetap dibiarkan pada jabatannya, sedangkan sahabat lain yang belum mendapatkan jabatan dalam pemerintahan juga diangkat berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Bakar membentuk lembaga baitulmal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang digelari amin al-’ummah (kepercayaan umat). Selain itu didirikan pula lembaga peradilan yang ketuanya dipercayakan kepada Umar bin Khattab.

Kebijaksanaan lain yang ditempuh Abu Bakar adalah membagi sama rata hasil rampasan perang (ganimah). Dalam hal ini, ia berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab yang menginginkan pembagian dilakukan berdasarkan jasa tiap-tiap sahabat. Alasan yang dikemukakan Abu Bakar adalah semua perjuangan yang dilakukan atas nama Islam akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT di akhirat. Karena itu, biarlah di dunia mereka mendapat bagian yang sama.

Persoalan besar yang sempat diselesaikan Abu Bakar sebelum wafat adalah menetapkan calon khalifah yang akan menggantikannya. Dengan demikian, ia telah mempersempit peluang bagi timbulnya pertikaian di antara umat Islam mengenai jabatan khalifah.

Dalam menetapkan calon penggantinya, Abu Bakar tidak memilih anak atau kerabatnya yang terdekat, melainkan memilih orang lain yang secara objektif dinilai mampu mengemban amanah dan tugas sebagai khalifah, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Pilihan itu tidak segera diputuskannya sendiri, tetapi dimusyawarahkannya terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat besar. Setelah disepakati, barulah ia mengumumkan calon khalifah itu.

Abu Bakar dengan masa pemerintahannya yang amat singkat (kurang lebih dua tahun) telah berhasil mengatasi tantangan-tantangan dalam negeri Madinah yang baru tumbuh itu, dan juga menyiapkan jalan bagi perkembangan dan perluasan Islam di luar Semenanjung Arabia.

Daftar Pustaka

Ali, Maulana Muhammad. Hayah Muhammad wa Risalatih, terj. Munir al-Ba’albaki. Beirut: Darul ‘Ilm lil Malayin, 1967.
Amin, Ahmad. Fajr al-Islam. Cairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyah, 1975.
al-Aqqad, Abbas Mahmud. Keagungan Abu Bakar as-Siddiq, terj. Solo: Pustaka Mantik, 1990.
Dinet, Étienne dan Sliman bin Ibrahim. Muhammad Rasulullah, terj. Abdul Halim Mahmud dan Muhammad Abdul Halim Mahmud. Cairo: Darul Ma’arif, 1966.
Duwaidar, Amin. Suwar min Hayah ar-Rasul. Cairo: Darul Ma’arif, 1968.
Fasl, Ahmad. Abu Bakr Khalifah Pertama, terj. Jakarta: Sastra Hudaya, 1978.
Haekal, Muhammad Husain. Hayah Muhammad. Cairo: Dar al-Ma‘arif, 1971.
Husain, Muhammad al-Khadari. Muhammad Rasulullah wa Khatamun Nabiyyin. Damascus: t.p., 1971.
Ibnu Hisyam, Abdul Malik bin Hisyam al-Himyari. as-Sirah an-Nabawiyyah. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halami, 1355 H/1936 M.
Wahhab, Muhammad bin Abdul. Mukhtasar Sirah ar-Rasul. Beirut: Darul Arabiyah, t.t.

Musdah Mulia